Povjerenstvo za održivi razvoj, poticanje gospodarstva, energetiku i klimatske promjene

Povjerenstvo za održivi razvoj, poticanje gospodarstva, energetiku i klimatske promjene u Republici Hrvatskoj razmatra prijedloge i daje svoje mišljenje o predloženim strateškim razvojnim dokumentima te o nacrtima zakona i drugih akata koje predlaže Vlada RH. Povjerenstvo predlaže Vijeću odgovarajuće mjere za poticanje gospodarstva, razvoja proizvodnoga sektora te poslovanja tvrtki s aspekta društvene odgovornosti.

Povjerenstvo razmatra pitanja vezana uz implementaciju međunarodnih dokumenata kojih je RH potpisnica i europskoga zakonodavstva u području energetike, emisije stakleničkih plinova i raspodjele kvota te rješavanje njihovih gospodarskih, socijalnih i ekoloških posljedica, kao i pitanja vezana uz oblikovanje i implementaciju nacionalnih strateških dokumenata i zakona, primjerice energetskog razvoja RH, energetske učinkovitosti, emisije stakleničkih plinova. Povjerenstvo će posebice sudjelovati u izradi i unapređenju odgovarajućeg zakonodavstva RH, praćenju provedbe propisa, te davanju prijedloga i mišljenja za unaprjeđenje ovoga područja.

Koordinator: Robert Brozd, Matica hrvatskih sindikata

     Mišljenja

[restabs alignment=”osc-tabs-left” pills=”nav-pills” responsive=”true” icon=”true” text=”Arhiva sjednica”]

[restab title=”54. sjednica (7. rujna 2022.)” active=”active”]Mišljenje o Nacrtu prijedloga zakona o vodi za ljudsku potrošnju[/restab]

[restab title=”53. sjednica (28. lipnja 2021.)”]Mišljenje o Nacrtu prijedloga zakona o obnovljivim izvorima energije i visokoučinkovitoj kogeneraciji[/restab]

[restab title=”52. sjednica (19. svibnja 2021.)”]Mišljenje o Nacrtu prijedloga zakona o tržištu električne energije[/restab]

[restab title=”51. sjednica (26. veljače 2021.)”]Odluka o imenovanju koordinatora i dva zamjenika koordinatora Povjerenstva

Mišljenje o Nacrtu prijedloga zakona o gospodarenju otpadom

Zaključak_Razno[/restab]

[restab title=”50. sjednica (22. svibnja 2018.)”]Mišljenje o NPZ o izmjenama i dopunama Zakona o regulaciji energetskih djelatnosti

Mišljenje o NPZ o izmjenama i dopunama Zakona o tržištu električne energije[/restab]

[restab title=”49. sjednica (2. svibnja 2018.)”]Odluka o imenovanju koordinatora Povjerenstva

Mišljenje o NPZ zakona o komunalnom gospodarstvu[/restab]

[restab title=”48. sjednica (5. prosinca 2017.)”]Mišljenje o NPZ o šumama[/restab]

[restab title=”47. sjednica (2. studenoga 2017.)”]Mišljenje o NPZ o izmjenama i dopunama Zakona o regionalnom razvoju RH[/restab]

[restab title=”46. sjednica (19. rujna 2017.)”]Mišljenje o NPZ o izmjenama i dopunama Zakona o poticanju ulaganja[/restab]

[restab title=”45. sjednica (11. rujna 2017.)”]Mišljenje o NPZ o komunalnom gospodarstvu[/restab]

[restab title=”44. sjednica (29. kolovoza 2017.)”]Odluka o imenovanju koordinatora Povjerenstva

Mišljenje o NPZ o sustavu strateškog planiranja i upravljanja razvojem[/restab]

[restab title=”43. sjednica (14. srpnja 2017.)”]Mišljenje o NPZ o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti okoliša, s Konačnim prijedlogom zakona[/restab]

[restab title=”42. sjednica (3. srpnja 2017.)” ]Mišljenje o NPZ o strateškim investicijskim projektima Republike Hrvatske[/restab]

[restab title=”41. sjednica (22. svibnja 2017.)”]Mišljenje o NP uredba o gospodarenju komunalnim otpadom

Mišljenje_o NPZ o izmjenama i dopunama Zakona o električkim komunikacijama, s konačnim prijedlogom zakona[/restab]

[restab title=”40. sjednica (11. travnja 2017.)”]Mišljenje o NPZ o zabrani nepoštenih trgovačkih praksi u lancu opskrbe hranom[/restab]

[restab title=”39. sjednica (22. veljače 2017.)”]Mišljenje o Nacrtu konačnog prijedloga Strategije regionalnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje do kraja 2020. godine; Nacrt konačnog prijedloga Akcijskog plana za razdoblje 2017.-2019. za provedbu Strategije regionalnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje do kraja 2020. godine[/restab]

[restab title=”38. sjednica (8. veljače 2017.)”]Mišljenje o NPZ o postupcima naknade štete zbog povreda prava tržišnog natjecanja[/restab]

[restab title=”37. sjednica (23. siječnja 2017.)”]Mišljenje o Nacrtu prijedloga Plana zaštite okoliša Republike Hrvatske za razdoblje od 2017. do 2024. godine[/restab]

[restab title=”36. sjednica (21. prosinca 2016.)”]Odluka o imenovanju koordinatora i zamjena koordinatora Povjerenstva

Mišljenje o Nacrtu prijedloga Plana gospodarenja otpadom Republike Hrvatske 2016.-2020. [/restab]

[restab title=”35. sjednica (5. prosinca 2016.)”]Odluka o imenovanju koordinatora i zamjena koordinatora Povjerenstva

Mišljenje o Nacrtu programa mjera zaštite i upravljanja morskim okolišem i obalnim područjem Republike Hrvatske

Mišljenje o Prijedlogu zakona o potvrđivanju Pariškog sporazuma, s Nacrtom konačnog prijedloga zakona

Mišljenje o Prijedlogu uredbe o strateškoj procjeni utjecaja strategije, plana i programa na okoliš

Mišljenje o Prijedlogu uredbe o praćenju emisija stakleničkih plinova, politike i mjera za njihovo smanjenje u Republici Hrvatskoj

Mišljenje o Prijedlogu uredbe o izmjenama i dopunama Uredbe o procjeni utjecaja zahvata na okoliš[/restab]

[restab title=”34. sjednica (16. lipnja 2016.)”]Mišljenje O Nacrtu prijedloga zakona o provedbi Uredbe (EU) 2015/757 Europskog parlamenta i Vijeća od 29. travnja 2015. o praćenju emisija ugljikova dioksida iz pomorskog prometa, izvješćivanju o njima i njihovoj verifikaciji te izmjeni Direktive 2009/16/EZ, s Konačnim prijedlogom zakona

Zaključak  – Hrvatske autoceste d.o.o. i Autocesta Rijeka – Zagreb d.d.[/restab]

[restab title=”33. sjednica (31. svibnja 2016.)”]Mišljenje o Nacrtu prijedloga zakona o javnoj nabavi[/restab]

[restab title=”32. sjednica (19. svibnja 2016.)”]Zaključci o Nacrtu prijedloga zakona o javnoj nabavi[/restab]

[restab title=”31. sjednica (04. svibnja 2016.)”]Odluka o imenovanju koodinatora i zamjena koordinatora Povjerenstva

Mišljenje o Nacrtu prijedloga zakona o provedbi Uredbe (EU) br. 517/2014 Europskog parlamenta i Vijeća od 16. travnja 2014. o floriranim stakleničkim plinovima i stavljanju izvan snage Uredbe (EZ) br. 842/2006, s Konačnim prijedlogom zakona

Zaključak – Ministarstvo poduzetništva i obrta – Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o unapređenju poduzetničke infrastrukture

Zaključak – Hrvatske autoceste d.o.o. i Autocesta Rijeka – Zagreb d.d.[/restab]

[restab title=”30. sjednica (04. rujna 2015.)”]Mišljenje o Nacrtu prijedloga zakona o poticanju ulaganja, s Konačnim prijedlogom zakona[/restab]

[restab title=”29. sjednica (10. srpnja 2015.)”]Mišljenje o Nacrtu prijedloga zakona o lučkim kapetanijama i službama sigurnosti plovidbe, s Konačnim prijeldogom zakona

Mišljenje o Nacrtu prijedloga zakona o potvrđivanju izmjene iz Dohe Kyotskog protokola uz Okvirnu konvenciju Ujedinjenih naroda o promjeni klime, s Konačnim prijedlogom zakona

Mišljenje o nacrtu prijedloga zakona o provedbi Uredbe (EU) br. 517/2014 fluoriranim stakleničkim plinovima, s Konačnim prijedlogom zakona

Zaključak s 29. sjednice Povjerenstva za održivi razvoj, poticanje gospodarstva, energetiku i klimatske promjene[/restab]

[restab title=”28. sjednica (02. srpnja 2015.)”] Mišljenje o Nacrtu prijedloga zakona o poticanju malog gospodarstva

Mišljenje o Nacrtu prijedloga zakona o izmjenama i dopunama zakona o unapređenju poduzetničke infrastrukture, s Konačnim prijedlogom zakona[/restab]

[restab title=”27. sjednica (19. svibnja 2015.)”] Mišljenje o Nacrtu prijedloga zakona o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje, s Konačnim prijedlogom zakona

Mišljenje o Nacrtu prijedloga zakona o komori arhitekata i komorama inženjera u graditeljstvu i prostornom uređenju, s Konačnim prijedlogom zakona

Zaključak – Ministarstvo gospodarstvo[/restab]

[restab title=”26. sjednica (11. siječnja 2015.)”] Mišljenje o Nacrtu prijedloga pravilnika o registru onečišćavanja okoliša

Mišljenje o Prijedlogu zakona o sigurnosti pri odobalnom istraživanju i eksploataciji ugljikovodika, s Konačnim prijedlogom zakona

Mišljenje o Prijedlogu zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti okoliša, s Konačnim prijedlogom zakona[/restab]
[restab title=”25. sjednica (28. siječnja 2015.)”]Mišljenje o Nacrtu prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o otocima[/restab]
[restab title=”24. sjednica (19. siječnja 2015.)”]Mišljenje o Nacrtu prijeldoga Uredbe o strateškoj procjeni utjecaja strategije, plana i programa na okoliš[/restab]
[restab title=”23. sjednica (05. prosinca 2014.)”]Mišljenje o Nacrtu prijedloga zakona Hrvatskoj gospodarskoj komori, s Konačnim prijedlogom zakona

Mišljenje o Nacrtu uredbe o izmjenama i dopunama Uredbe o načinu trgovanja emisijama stakleničkih plinova

Zaključak – Državni ured za upravljanje državnom imovinom[/restab]
[restab title=”22. sjednica (30. listopada 2014.)”]Mišljenje o Nacrtu prijedloga Uredbe o komunalnom otpadu

Mišljenje o Nacrtu prijedloga zakona o pomorskom dobru i morskim lukama

Zaključak -Državni ured za upravljanje državnom imovinom

Zaključak -Ministarstvo gospodarstva

Zaključak -Ministarstvo zaštite okoliša i prirode_Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture
[/restab]
[restab title=”21. sjednica (16. listopada 2014.)”]Odluka o imenovanju koordinatora i zamjena koordinatora

Mišljenje o Nacrtu prijedloga zakona o regionalnom razvoju Republike Hrvatske, s Konačnim prijedlogom zakona i Nacrtu prijedloga zakona o izmjeni zakona o brdsko-planinskim područjima, s Konačnim prijedlogom zakona

Zaključak o članovima Povjerenstva sa strane Ministarstva gospodarstva[/restab]
[restab title=”20. sjednica (27. studeni 2013.)”]Mišljenje o Nacrtu prijedloga zakona o tržištu nafte i naftnih derivata, s Konačnim prijedlogom zakona[/restab]
[restab title=”19. sjednica (09. listopad 2013.)”]Mišljenje o Planu zaštite zraka, ozonskog sloja i ublažavanja klimatskih promjena u Republici Hrvatskoj za razdoblje od 2013. do 2017. godine[/restab]
[restab title=”18. sjednica (20. prosinac 2012.)”]Mišljenje o Prijedlogu Socijalno-akcijskog plana o razumijevanju socijalnih aspekata energetske zajednice (SAP)

Mišljenje o Prijedlogu Uredbe o dražbi emisijskih jedinica stakleničkih plinova

Mišljenje o Konačnom nacrtu Zakona o zaštiti prirode

Mišljenje o Nacrtu prijedloga zakona o tržištu plina, s Konačnim prijedlogom zakona

Zaključak o Nacrtu prijedloga zakona o istraživanju i eksploataciji ugljikovodika[/restab]
[restab title=”17. sjednica (10. prosinac 2012.)”]Mišljenje o Nacrtu prijedloga Zakona o tržištu električne energije, s Konačnim prijedlogom zakona

Zaključak o Nacrtu prijedloga Zakona o tržištu plina, s Konačnim prijedlogom zakona[/restab]
[restab title=”16. sjednica (3. prosinac 2012.)”]Mišljenje o Prijedlogu Pravilnika o načinu korištenja Registra Europske unije

Mišljenje o Nacrtu prijedloga Zakona o zaštiti prirode

Mišljenje o Nacrtu prijedloga Zakona o tržištu električne energije, s Konačnim prijedlogom zakona

Mišljenje o Nacrtu prijedloga Zakona o poljoprivrednom zemljištu[/restab]
[restab title=”15. sjednica (26. studeni 2012.)”]Mišljenje o Prijedlogu Pravilnika o praćenju kvalitete zraka

Mišljenje o Prijedlogu uredbe o graničnim vrijednostima sadržaja hlapivih organskih spojeva u određenim bojama i lakovima i proizvodima za završnu obradu vozila[/restab]
[restab title=”14. sjednica (31. listopad 2012.)”]Mišljenje o Prijedlog pravilnika o izobrazbi osoba koje obavljaju djelatnost prikupljanja, provjere propuštanja, ugradnje i održavanja ili servisiranja opreme i uređaja koji sadrže tvari koje oštećuju ozonski sloj ili fluorirane stakleničke plinove ili o njima ovise

Mišljenje o Nacrtu konačnog prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o Fondu za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost[/restab]
[restab title=”13. sjednica (12. listopad 2012.)”]Mišljenje o Prijedlogu Pravilnika o praćenju emisija onečišćujućih tvari u zrak iz nepokretnih izvora

Mišljenje o Prijedlogu Pravilnika o praćenju emisija stakleničkih plinova u RH

Mišljenje o Prijedlogu Pravilnika o praćenju, izvješćivanju i verifikaciji izvješća o emisijama stakleničkih plinova iz postrojenja i zrakoplova[/restab]
[restab title=”12. sjednica (28. rujna 2012.)”]Mišljenje o Nacrtu prijedloga Zakona o regulaciji energetskih djelatnosti, s Konačnim prijedlogom zakona[/restab]
[restab title=”11. sjednica (30. kolovoz 2012.)”]Mišljenje o Nacrtu prijedloga Zakona o energiji, s Konačnim prijedlogom zakona[/restab]
[restab title=”10. sjednica (20. lipnja 2012.)”]Mišljenje o Prijedlogu Uredbe o graničnim vrijednostima emisija onečišćujućih tvari u zrak iz nepokretnih izvora

Mišljenje o Prijedlogu Uredbe o tvarima koje oštećuju ozonski sloj i fluoriranim stakleničkim plinovima

Mišljenje o Prijedlogu Uredbe o praćenju emisija stakleničkih plinova i politici i mjerama za njihovo smanjenje u Republici Hrvatskoj[/restab]
[restab title=”9. sjednica (02. svibnja 2012.)”]Mišljenje o Uredbi o načinu trgovanja emisijskim jedinicama stakleničkih plinova

Mišljenje o Nacrtu prijedloga Zakona o otpadu, s Konačnim prijedlogom zakona[/restab]
[restab title=”7. sjednica (7. srpnja 2011.)”]Mišljenje o Nacrt prijedloga Zakona o zaštiti zraka

Mišljenje o Akcijskom planu za održivu proizvodnju i potrošnju[/restab]
[restab title=”6. sjednica (6. srpnja 2011.)”]Mišljenje o Prijedlogu zakona o izmjenama i dopunama Zakona o arhitektonskim i inženjerskim poslovima i djelatnostima u prostornom uređenju i gradnji, s Konačnim prijedlogom zakona

Mišljenje o Konačnom prijedlogu Zakona o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama

Mišljenje o Konačnom prijedlogu zakona o izmjenama i dopunama Zakona o prostornom uređenju i gradnji

Mišljenje o Nacrtu prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o energiji, s Konačnim prijedlogom zakona i Nacrtu prijedloga Zakona o tržištu električne energije, s Konačnim prijedlogom zakona[/restab]
[restab title=”5. sjednica (5. srpnja 2011.)”]Mišljenje o Zakonu o izmjenama i dopunama zakona o tržištu plina[/restab]
[restab title=”3. sjednica (15. lipnja 2011.)”]Mišljenje o Strategiji energetskog razvoja RH[/restab]
[restab title=”2. sjednica (9. lipnja 2011.)”]Mišljenje o Planu zaštite i poboljšanje kakvoće zraka u RH za razdoblje 2008 – 2011

Mišljenje: HŽ Infrastruktura

Mišljenje o Nacrtu prijedloga Zakona o javnoj nabavi[/restab]
[restab title=”1. sjednica (2. lipanj 2011.)”]Mišljenje o Strategiji održivog razvoja RH[/restab]
[/restabs]