Nacionalni GSV

Na osnovi članka 221. Zakona o radu  („Narodne novine“, br. 93/14, 127/17, 98/19, 151/22 i 64/23 – Odluka Ustavnog suda RH),  radi utvrđivanja i ostvarivanja usklađenih djelatnosti u cilju zaštite i promicanja gospodarskih i socijalnih prava odnosno interesa radnika i poslodavaca, vođenja usklađene gospodarske, socijalne i razvojne politike, poticanja sklapanja i primjene kolektivnih ugovora te njihovoga usklađivanja s mjerama gospodarske, socijalne i razvojne politike, može se osnovati Gospodarsko-socijalno vijeće (dalje u tekstu GSV).
Djelatnost GSV-a temelji  se  na ideji trostrane suradnje Vlade Republike Hrvatske, sindikata i udruga poslodavaca, na rješavanju gospodarskih i socijalnih pitanja i problema. Da bi se moglo pristupiti osnivanju GSV-a  potrebno je sklopiti Sporazum između Vlade, te odgovarajućih udruga sindikata i poslodavaca, a tim dokumentom između ostalog se određuje sastav GSV-a  i pobliže  se određuju njegova ovlaštenja. GSV-e je na osnovi Zakona o radu, posebnog Sporazuma Vlade i socijalnih partnera, kao i europske dobre prakse, konzultativno i savjetodavno tijelo Vlade RH, koje o određenim pitanjima iz svojeg djelokruga rada  „daje  mišljenja“, „ predlaže“ i „ ocjenjuje“. Interes je Vlade i socijalnih partnera da GSV-e bude uključeno  u  raspravu i provedbu temeljnih gospodarskih i socijalnih reformi, polazeći od činjenice da je socijalni dijalog i poželjan  konsenzus djelotvorniji način od jednostranog donošenja odluka i rješenja. GSV-e je sastavljeno od predstavnika Vlade, udruga poslodavaca više razine te udruga sindikata više razine, za koje je odgovarajućim zakonom ili drugim aktom utvrđeno da ispunjavaju propisane uvjete o načinu određivanja zastupljenosti za sudjelovanje u tripartitnim tijelima na nacionalnoj razini.
Svaki predstavnik u Vijeću ima zamjenika. GSV-e ima  predsjednika i dva dopredsjednika  Vijeća koje članovi Vijeća imenuju na vrijeme od godinu dana, naizmjenično iz redova predstavnika Vlade RH, sindikata  i poslodavaca u Vijeću. GSV-e donosi svoj Poslovnik  o radu  i godišnji Program  rada Vijeća  u okviru kojih dokumenata se pobliže određuje način i sadržaj  rada GSV-a i njegovih radnih tijela.

Djelokrug rada Gospodarsko-socijalnog vijeća

 • promiče ideju trostrane suradnje Vlade, udruga sindikata i udruga poslodavaca na razmatranju i rješavanju gospodarskih i socijalnih pitanja i problema,
 • prati i ocjenjuje utjecaj gospodarske politike i mjera gospodarske politike na socijalnu stabilnost i razvoj;
 • prati, izučava i ocjenjuje utjecaj socijalne politike i mjera socijalne politike na socijalnu stabilnost i razvoj;
 • predlaže mjere za vođenje usklađene gospodarske, socijalne i razvojne politike;
 • ocjenjuje i daje mišljenje o mjerama za ostvarivanje makroekonomske stabilnosti, konkurentnosti gospodarstva i uravnotežen gospodarski i socijalni razvoj;
 • daje mišljenje o prijedlogu Državnog proračuna;
 • prati, izučava i ocjenjuje utjecaj promjena cijena i plaća na gospodarsku i socijalnu stabilnost i razvoj;
 • predlaže Vladi, poslodavcima i sindikatima, odnosno njihovim udrugama i udrugama više razine vođenje usklađene politike cijena i plaća;
 • prati stanje na području zapošljavanja, mirovinskog i zdravstvenog osiguranja, obrazovanja i usklađivanja tržišta rada i zaštite na radu te predlaže mjere za njihovo poticanje i unapređenje;
 • daje mišljenje o prijedlozima zakona iz područja rada, gospodarstva i socijalne sigurnosti;
 • daje mišljenje o prijedlozima drugih zakona i propisa od javnog interesa;
 • potiče sklapanje i primjenu kolektivnih ugovora;
 • daje obrazloženo mišljenje ministru nadležnom za rad o svim pitanjima i problemima vezanim uz sklapanje i primjenu kolektivnih ugovora te procjenu učinka proširenja kolektivnog ugovora;
 • potiče mirno rješavanje kolektivnih i individualnih radnih sporova;
 • utvrđuje listu miritelja u kolektivnim radnim sporovima;
 • daje mišljenje na nacrt pravilnika kojim se uređuje način izbora miritelja i provođenju postupka mirenja u rješavanju kolektivnih radnih sporova;
 • daje mišljenje i prijedloge ministru nadležnom za rad u svezi s drugim pitanjima uređenim Zakonom o radu;
 • prati primjenu zakona iz područja rada i socijalne sigurnosti;
 • prati ostvarivanje zaštite prava iz rada i socijalne sigurnosti i predlaže mjere za unapređivanje;
 • usvaja izvještaj o radu Vijeća i njegovih radnih tijela;

 

Dokumenti

Članovi

PREDSTAVNICI VLADE REPUBLIKE HRVATSKE:

Članovi:
Marin Piletić, ministar rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike, dopredsjednik GSV-a
dr. sc. Marko Primorac, ministar financija
izv. prof. dr. sc. Davor Filipović, ministar gospodarstva i održivog razvoja
dr. sc. Ivan Malenica, ministar pravosuđa i uprave
prof. dr. sc. Radovan Fuchs, ministar znanosti i obrazovanja
Šime Erlić, ministar regionalnoga razvoja i fondova Europske unije

Zamjene:
Dražen Opalić, ravnatelj Uprave u Ministarstvu rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike
Danijela Stepić, glavna državna rizničarka
Hrvoje Bujanović, državni tajnik u Ministarstvu gospodarstva i održivog razvoja
Sanjin Rukavina, državni tajnik u Ministarstvu pravosuđa i uprave
Ivica Šušak, državni tajnik u Ministarstvu znanosti i obrazovanja
Spomenka Đurić, državna tajnica u Ministarstvu regionalnog razvoja i fondova Europske unije

PREDSTAVNICI HRVATSKE UDRUGE POSLODAVACA:

Članovi:
dr. sc. Ivan Mišetić, predsjednik GSV-a
Mihael Furjan
Mirko Habijanec

Zamjene:
Irena Weber
Zdravko Jelčić
Milka Kosanović

PREDSTAVNICI REPREZENTATIVNIH SINDIKALNIH SREDIŠNJICA:

Članovi:
Mladen Novosel, Savez samostalnih sindikata Hrvatske, dopredsjednik GSV-a
Krešimir Sever, Nezavisni hrvatski sindikati
Sanja Šprem, Matica hrvatskih sindikata

Zamjene:
Marija Hanževački, Nezavisni hrvatski sindikati
Darko Šeperić, Savez samostalnih sindikata Hrvatske
Tomislav Rajković, Savez samostalnih sindikata Hrvatske