Nacionalni GSV

Na osnovi članka 221. Zakona o radu  („Narodne novine“, br. 93/14, 127/17, 98/19, 151/22 i 64/23 – Odluka Ustavnog suda RH),  radi utvrđivanja i ostvarivanja usklađenih djelatnosti u cilju zaštite i promicanja gospodarskih i socijalnih prava odnosno interesa radnika i poslodavaca, vođenja usklađene gospodarske, socijalne i razvojne politike, poticanja sklapanja i primjene kolektivnih ugovora te njihovoga usklađivanja s mjerama gospodarske, socijalne i razvojne politike, može se osnovati Gospodarsko-socijalno vijeće (dalje u tekstu GSV).
Djelatnost GSV-a temelji  se  na ideji trostrane suradnje Vlade Republike Hrvatske, sindikata i udruga poslodavaca, na rješavanju gospodarskih i socijalnih pitanja i problema. Da bi se moglo pristupiti osnivanju GSV-a  potrebno je sklopiti Sporazum između Vlade, te odgovarajućih udruga sindikata i poslodavaca, a tim dokumentom između ostalog se određuje sastav GSV-a  i pobliže  se određuju njegova ovlaštenja. GSV-e je na osnovi Zakona o radu, posebnog Sporazuma Vlade i socijalnih partnera, kao i europske dobre prakse, konzultativno i savjetodavno tijelo Vlade RH, koje o određenim pitanjima iz svojeg djelokruga rada  „daje  mišljenja“, „ predlaže“ i „ ocjenjuje“. Interes je Vlade i socijalnih partnera da GSV-e bude uključeno  u  raspravu i provedbu temeljnih gospodarskih i socijalnih reformi, polazeći od činjenice da je socijalni dijalog i poželjan  konsenzus djelotvorniji način od jednostranog donošenja odluka i rješenja. GSV-e je sastavljeno od predstavnika Vlade, udruga poslodavaca više razine te udruga sindikata više razine, za koje je odgovarajućim zakonom ili drugim aktom utvrđeno da ispunjavaju propisane uvjete o načinu određivanja zastupljenosti za sudjelovanje u tripartitnim tijelima na nacionalnoj razini.
Svaki predstavnik u Vijeću ima zamjenika. GSV-e ima  predsjednika i dva dopredsjednika  Vijeća koje članovi Vijeća imenuju na vrijeme od godinu dana, naizmjenično iz redova predstavnika Vlade RH, sindikata  i poslodavaca u Vijeću. GSV-e donosi svoj Poslovnik  o radu  i godišnji Program  rada Vijeća  u okviru kojih dokumenata se pobliže određuje način i sadržaj  rada GSV-a i njegovih radnih tijela.

Djelokrug rada Gospodarsko-socijalnog vijeća

 • promiče ideju trostrane suradnje Vlade, udruga sindikata i udruga poslodavaca na razmatranju i rješavanju gospodarskih i socijalnih pitanja i problema,
 • prati i ocjenjuje utjecaj gospodarske politike i mjera gospodarske politike na socijalnu stabilnost i razvoj;
 • prati, izučava i ocjenjuje utjecaj socijalne politike i mjera socijalne politike na socijalnu stabilnost i razvoj;
 • predlaže mjere za vođenje usklađene gospodarske, socijalne i razvojne politike;
 • ocjenjuje i daje mišljenje o mjerama za ostvarivanje makroekonomske stabilnosti, konkurentnosti gospodarstva i uravnotežen gospodarski i socijalni razvoj;
 • daje mišljenje o prijedlogu Državnog proračuna;
 • prati, izučava i ocjenjuje utjecaj promjena cijena i plaća na gospodarsku i socijalnu stabilnost i razvoj;
 • predlaže Vladi, poslodavcima i sindikatima, odnosno njihovim udrugama i udrugama više razine vođenje usklađene politike cijena i plaća;
 • prati stanje na području zapošljavanja, mirovinskog i zdravstvenog osiguranja, obrazovanja i usklađivanja tržišta rada i zaštite na radu te predlaže mjere za njihovo poticanje i unapređenje;
 • daje mišljenje o prijedlozima zakona iz područja rada, gospodarstva i socijalne sigurnosti;
 • daje mišljenje o prijedlozima drugih zakona i propisa od javnog interesa;
 • potiče sklapanje i primjenu kolektivnih ugovora;
 • daje obrazloženo mišljenje ministru nadležnom za rad o svim pitanjima i problemima vezanim uz sklapanje i primjenu kolektivnih ugovora te procjenu učinka proširenja kolektivnog ugovora;
 • potiče mirno rješavanje kolektivnih i individualnih radnih sporova;
 • utvrđuje listu miritelja u kolektivnim radnim sporovima;
 • daje mišljenje na nacrt pravilnika kojim se uređuje način izbora miritelja i provođenju postupka mirenja u rješavanju kolektivnih radnih sporova;
 • daje mišljenje i prijedloge ministru nadležnom za rad u svezi s drugim pitanjima uređenim Zakonom o radu;
 • prati primjenu zakona iz područja rada i socijalne sigurnosti;
 • prati ostvarivanje zaštite prava iz rada i socijalne sigurnosti i predlaže mjere za unapređivanje;
 • usvaja izvještaj o radu Vijeća i njegovih radnih tijela;

 

Dokumenti

Članovi

PREDSTAVNICI VLADE REPUBLIKE HRVATSKE:

Članovi:
Marin Piletić, ministar rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike, dopredsjednik GSV-a
dr. sc. Marko Primorac, ministar financija
Damir Habijan, ministar gospodarstva i održivog razvoja
dr. sc. Ivan Malenica, ministar pravosuđa i uprave
prof. dr. sc. Radovan Fuchs, ministar znanosti i obrazovanja
Šime Erlić, ministar regionalnoga razvoja i fondova Europske unije

Zamjene:
Dražen Opalić, ravnatelj Uprave u Ministarstvu rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike
Danijela Stepić, glavna državna rizničarka
Hrvoje Bujanović, državni tajnik u Ministarstvu gospodarstva i održivog razvoja
Sanjin Rukavina, državni tajnik u Ministarstvu pravosuđa i uprave
Ivica Šušak, državni tajnik u Ministarstvu znanosti i obrazovanja
Spomenka Đurić, državna tajnica u Ministarstvu regionalnog razvoja i fondova Europske unije

PREDSTAVNICI HRVATSKE UDRUGE POSLODAVACA:

Članovi:
dr. sc. Ivan Mišetić, dopredsjednik GSV-a
Mihael Furjan
Mirko Habijanec

Zamjene:
Irena Weber
Zdravko Jelčić
Milka Kosanović

PREDSTAVNICI REPREZENTATIVNIH SINDIKALNIH SREDIŠNJICA:

Članovi:
Krešimir Sever, Nezavisni hrvatski sindikati, predsjednik GSV-a
Mladen Novosel, Savez samostalnih sindikata Hrvatske
Sanja Šprem, Matica hrvatskih sindikata

Zamjene:
Marija Hanževački, Nezavisni hrvatski sindikati
Darko Šeperić, Savez samostalnih sindikata Hrvatske
Tomislav Rajković, Savez samostalnih sindikata Hrvatske
Mirela Bojić, Matica hrvatskih sindikata
Anica Prašnjak, Matica hrvatskih sindikata
Nada Lovrić, Matica hrvatskih sindikata