Županijski GSV

Radi uspostave i razvitka tripartitnog dijaloga u jedinicama lokalne, odnosno područne (regionalne) samouprave, mogu se, osnivati Gospodarsko-socijalna vijeća u jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave.

Lokalno, tj. regionalno vijeće posebnim sporazumom osnivaju jedinice lokalne,  područne (regionalne) samouprave, teritorijalno nadležna tijela odnosno osobe ovlaštene za predstavljanje ili zastupanje onih udruga sindikata više razine i odgovarajućih tijela udruga poslodavaca više razine za koje je odgovarajućim zakonom ili drugim aktom utvrđeno da ispunjavaju propisane uvjete za sudjelovanje u radu tripartitnih tijela na nacionalnoj razini.

Lokalno odnosno (područno) regionalno vijeće čini jednak broj predstavnika lokalne, odnosno područne (regionalne) samouprave i predstavnika socijalnih partnera.

Predstavnici jedinice lokalne odnosno područne (regionalne) samouprave i njihovi zamjenici imenuju se u lokalno, odnosno regionalno vijeće na način propisan statutom jedinice lokalne odnosno područne (regionalne) samouprave.

Predstavnici udruga sindikata i udruga poslodavaca i njihovi zamjenici, imenuju se na način utvrđen aktima tih udruga.

Broj članova svakog socijalnog partnera ovisi o broju sindikalnih udruga koje imaju sindikate ili njihove oblike unutarnje organiziranosti na području na kojem se lokalno odnosno područno (regionalno) vijeće osniva te ne može biti manji od jednog niti veći od ukupnog broja reprezentativnih sindikalnih središnjica na nacionalnoj razini.

Djelokrug rada

Lokalno odnosno (područno) regionalno vijeće obavlja sljedeće poslove:

 • promiče tripartitnu suradnju u jedinicama lokalne, odnosno područne (regionalne) samouprave,
 • prati i ocjenjuje utjecaj mjera lokalne, odnosno područne (regionalne) politike na gospodarsku i socijalnu stabilnost, razvitak i životni standard u jedinici lokalne, odnosno područne (regionalne) samouprave,
 • ocjenjuje utjecaj promjena cijena i plaća na gospodarski razvoj i stabilnost na području jedinica lokalne, odnosno područne (regionalne) samouprave,
 • predlaže mjere za vođenje usklađene politike cijena i plaća na području jedinice lokalne, odnosno područne (regionalne) samouprave,
 • prati stanje na području zapošljavanja i predlaže mjere za poticanje zapošljavanja i usklađivanja obrazovanja s potrebama tržišta rada,
 • razmatra i predlaže mjere za unapređenje kvalitete života građana u jedinicama lokalne, odnosno područne (regionalne) samouprave,
 • potiče sklapanje kolektivnih ugovora na području jedinica lokalne, odnosno područne (regionalne) samouprave,
 • daje mišljenje o prijedlogu proračuna jedinice lokalne odnosno područne (regionalne) samouprave,
 • organizira i provodi aktivnosti u vezi mirnog rješavanja individualnih radnih sporova,
 • uspostavlja i razvija suradnju te razmatra određena pitanja iz svog djelokruga, s predstavnicima izvršne vlasti svih jedinica lokalne samouprave na području lokalne odnosno područne (regionalne) samouprave,
 • jednom godišnje dostavlja Gospodarsko-socijalnom vijeću na nacionalnoj razini izvještaj o radu.
 • surađuje s udrugama sindikata i poslodavaca na lokalnoj i nacionalnoj razini,
 • surađuje s nacionalnim Gospodarsko-socijalnim vijećem,
 • usklađuje određene aktivnosti s Uredom za socijalno partnerstvo u RH.

Cilj djelovanja županijskih Gospodarsko-socijalnih vijeća je promoviranje uloge i značaja rada Gospodarsko-socijalnog vijeća na lokalnoj razini te jačanje međusobnog povjerenja i dijeljenje zajedničkih ciljeva u gospodarsko-socijalnom razvitku svojih područja. Programe rada županijskih Gospodarsko-socijalnih vijeća potrebno je uskladiti s realnim uvjetima, potrebama i interesima lokalnih zajednica.
Suradnjom socijalnih partnera na lokalnoj razini potrebno je djelovati na poboljšanje poduzetničke klime, razvoj poduzetništva, zdravstvenu i socijalnu politiku, poreznu politiku, izvanproračunska davanja, obrazovanje, tržište rada, optimalno korištenje vlastitih razvojnih prednosti te potporu razvoju sustava mirenja u rješavanju radnih sporova.
Imajuću u vidu opredjeljenje Vlade RH za decentralizaciju određenih funkcija na lokalnoj, odnosno regionalnoj razini, kao i potrebu intenziviranja projekata regionalnog razvitka, a sukladno smjernicama Europske unije ovakav oblik suradnje potrebno je i dalje podupirati i razvijati.