Nacionalni GSV

Na osnovi članka 221. Zakona o radu  (NN 94/14, 127/17)  radi utvrđivanja i ostvarivanja usklađenih djelatnosti u cilju zaštite i promicanja gospodarskih i socijalnih prava odnosno interesa radnika i poslodavaca, vođenja usklađene gospodarske, socijalne i razvojne politike, poticanja sklapanja i primjene kolektivnih ugovora te njihovoga usklađivanja s mjerama gospodarske, socijalne i razvojne politike, može se osnovati Gospodarsko-socijalno vijeće (dalje u tekstu GSV).
Djelatnost GSV-a temelji  se  na ideji trostrane suradnje Vlade Republike Hrvatske, sindikata i udruga poslodavaca, na rješavanju gospodarskih i socijalnih pitanja i problema. Da bi se moglo pristupiti osnivanju GSV-a  potrebno je sklopiti Sporazum između Vlade, te odgovarajućih udruga sindikata i poslodavaca, a tim dokumentom između ostalog se određuje sastav GSV-a  i pobliže  se određuju njegova ovlaštenja. GSV-e je na osnovi Zakona o radu, posebnog Sporazuma Vlade i socijalnih partnera, kao i europske dobre prakse, konzultativno i savjetodavno tijelo Vlade RH, koje o određenim pitanjima iz svojeg djelokruga rada  „daje  mišljenja“, „ predlaže“ i „ ocjenjuje“. Interes je Vlade i socijalnih partnera da GSV-e bude uključeno  u  raspravu i provedbu temeljnih gospodarskih i socijalnih reformi, polazeći od činjenice da je socijalni dijalog i poželjan  konsenzus djelotvorniji način od jednostranog donošenja odluka i rješenja. GSV-e je sastavljeno od predstavnika Vlade, udruga poslodavaca više razine te udruga sindikata više razine, za koje je odgovarajućim zakonom ili drugim aktom utvrđeno da ispunjavaju propisane uvjete o načinu određivanja zastupljenosti za sudjelovanje u tripartitnim tijelima na nacionalnoj razini.
Svaki predstavnik u Vijeću ima zamjenika. GSV-e ima  predsjednika i dva dopredsjednika  Vijeća koje članovi Vijeća imenuju na vrijeme od godinu dana, naizmjenično iz redova predstavnika Vlade RH, sindikata  i poslodavaca u Vijeću. GSV-e donosi svoj Poslovnik  o radu  i godišnji Program  rada Vijeća  u okviru kojih dokumenata se pobliže određuje način i sadržaj  rada GSV-a i njegovih radnih tijela.

Djelokrug rada Gospodarsko-socijalnog vijeća

 • promiče ideju trostrane suradnje Vlade, udruga sindikata i udruga poslodavaca na razmatranju i rješavanju gospodarskih i socijalnih pitanja i problema,
 • prati i ocjenjuje utjecaj gospodarske politike i mjera gospodarske politike na socijalnu stabilnost i razvoj;
 • prati, izučavai ocjenjuje utjecaj socijalne politike i mjera socijalne politike na socijalnu stabilnost i razvoj;
 • predlaže mjere za vođenje usklađene gospodarske, socijalne i razvojne politike;
 • ocjenjuje i daje mišljenje o mjerama za ostvarivanje makroekonomske stabilnosti, konkurentnosti gospodarstva i uravnotežen gospodarski i socijalni razvoj;
 • daje mišljenje o prijedlogu Državnog proračuna;
 • prati, izučavai ocjenjuje utjecaj promjena cijena i plaća na gospodarsku i socijalnu stabilnost i razvoj;
 • predlaže Vladi, poslodavcima i sindikatima, odnosno njihovim udrugama i udrugama više razine vođenje usklađene politike cijena i plaća;
 • prati stanje na području zapošljavanja, mirovinskog i zdravstvenog osiguranja, obrazovanja i usklađivanja tržišta rada i zaštite na radu te predlaže mjere za njihovo poticanje i unapređenje;
 • daje mišljenje o prijedlozima zakona iz područja rada, gospodarstva i socijalne sigurnosti;
 • daje mišljenje o prijedlozima drugih zakona i propisa od javnog interesa;
 • potiče sklapanje i primjenu kolektivnih ugovora;
 • daje obrazloženo mišljenje ministru nadležnom za rad o svim pitanjima i problemima vezanim uz sklapanje i primjenu kolektivnih ugovora te procjenu učinka proširenja kolektivnog ugovora;
 • potiče mirno rješavanje kolektivnih i individualnih radnih sporova;
 • utvrđuje listu miritelja u kolektivnim i individualnim radnim sporovima;
 • donosi pravilnik o načinu izbora miritelja i provođenju postupka mirenja u rješavanju kolektivnih radnih sporova;
 • daje mišljenje i prijedloge ministru nadležnom za rad u svezi s drugim pitanjima uređenim Zakonom o radu;
 • prati primjenu zakona iz područja rada i socijalne sigurnosti;
 • prati ostvarivanje zaštite prava iz rada i socijalne sigurnosti i predlaže mjere za unapređivanje;
 • usvaja izvještaj o radu Vijeća i njegovih radnih tijela;

 

Dokumenti

 

Članovi

PREDSTAVNICI VLADE REPUBLIKE HRVATSKE:

Članovi:
mr. sc. Marko Pavić, ministar rada i mirovinskoga sustava, dopredsjednik GSV-a
Darko Horvat, ministar gospodarstva, poduzetništva i obrta
Lovro Kuščević, ministar uprave
Nada Murganić, ministrica za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku
dr. sc. Zdravko Marić, ministar financija
prof. dr. sc. Blaženka Divjak, ministrica znanosti i obrazovanja

Zamjene:
Karolina Ivanković, pomoćnica ministra rada i mirovinskoga sustava
Mario Antonić, državni tajnik u Ministarstvu gospodarstva, poduzetništva i obrta
Darko Nekić, državni tajnik u Ministarstvu uprave
Josip Masnić, pomoćnik ministrice za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku
mr. sc. Ivana Jakir-Bajo, pomoćnica ministra financija i glavna državna rizničarka
Hrvoje Šlezak, državni tajnik u Ministarstvu znanosti i obrazovanja

PREDSTAVNICI HRVATSKE UDRUGE POSLODAVACA:

Članovi:
dr. sc. Ivan Mišetić, predsjednik GSV-a
Gordana Deranja
Tomislav Thur
Mihael Furjan

Zamjene:
mr. sc. Bernard Jakelić
Davor Majetić
Zdravko Jelčić
Milica Jovanović

 

PREDSTAVNICI REPREZENTATIVNIH SINDIKALNIH SREDIŠNJICA:

Članovi:
Miroslav Hrašćanec, Hrvatska udruga radničkih sindikata, dopredsjednik GSV-a
Mladen Novosel, Savez samostalnih sindikata Hrvatske
Krešimir Sever, Nezavisni hrvatski sindikati
Vilim Ribić, Matica hrvatskih sindikata

Zamjene:
Vedran Dragičević, Savez samostalnih sindikata Hrvatske
Ana Milićević Pezelj, Savez samostalnih sindikata Hrvatske
Marija Hanževački, Nezavisni hrvatski sindikati
Tomislav Rajković, Matica hrvatskih sindikata
Mirela Bojić, dipl. iur., Matica hrvatskih sindikata
Zdenko Mučnjak, Hrvatska udruga radničkih sindikata